Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN betreffende de bezorging van poststukken en andere dienstverlening.

 1. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door CityPost is bevestigd.
 2. CityPost zal geen poststukken langer in zijn/haar bezit houden dan voor verwerking noodzakelijk is. Bestelling vindt plaats binnen 48 uur gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag na aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 3. CityPost bewaart geheimhouding van adressen, afzenders, mededelingen en op de inhoud van haar toevertrouwde poststukken. Post wordt uitsluitend ter hand gesteld aan medewerkers van Citypost, welke schriftelijk verklaard hebben post onverwijld te bestellen op vermelde adressen, nimmer post langer dan strikt noodzakelijk voor bestelling in zijn/haar bezit te houden, onbestelbare poststukken zo spoedig mogelijk te retourneren, niemand inzage te verschaffen in adressen en/of poststukken en afzenders en nimmer poststukken te openen.
 4. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de post niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe CityPost tegen gerechtelijke acties van derden. Niettemin heeft CityPost zonder opgave van reden het recht een opdracht al dan niet verstrekt of bevestigd, te weigeren zonder daartoe schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden. CityPost is evenzeer gerechtigd een reeds begonnen uitvoering van een opdracht te stoppen zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtig te zijn in welke vorm dan ook.
 5. Post voor postbusnummers en adressen buiten het bezorggebied (bezorgregio) van de CityPost, worden voor rekening de opdrachtgever via PostNL verzonden, tenzij anders is overeengekomen. Onbestelbaar zijn poststukken die onjuist, onvolledig, onleesbaar of niet zijn geadresseerd, of wat betreft de omvang, gewicht en/of verpakking niet voldoen aan de door de betreffende CityPost gestelde eisen. Onbestelbare poststukken worden zo spoedig mogelijk geretourneerd aan de afzender.
 6. CityPost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bezorging bij huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor bezorging bij huizen met open voordeur, tijdelijke verblijfplaatsen en bij huizen met loslopende hond, evenals bij huizen waar meerde gezinnen c.q. personen wonen, indien zulks niet mocht blijken uit de op de deur voorkomende naamborden. CityPost’s aansprakelijkheid blijft overigens uitdrukkelijk beperkt tot nabezorging of herbezorging voor die adressen waar omissies kunnen worden aangetoond.
 7. Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen een termijn van veertien dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Deze klachten zullen binnen 14 dagen worden beantwoord na onderzoek.
 8. Elke offerte is vrijblijvend. Vrijblijvend zijn ook de in onze prospectie genoemde aantallen, formaten en gewichten, mogelijkheden en tarieven. Mochten de in de offerte of prospectie genoemde aantallen, formaten en gewichten gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt CityPost, ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaats gevonden, zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving afwijkende stukken in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende prijs.
 9. CityPost is niet gebonden aan offertes, zowel mondeling als schriftelijk gedaan waarin kennelijk, verschrijvingen en/of tel-/rekenfouten mochten voorkomen.
 10. Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt CityPost geen verantwoordelijkheid, tenzij dit schriftelijk door CityPost is bevestigd.
 11. CityPost draagt generlei aansprakelijkheid voor enig schade, hoe dan ook genaamd en uit welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de  CityPost te verrichten werkzaamheden of evenredig deel daarvan.
 12. BTW-ID nummer NL001219602B78